Elektronisko kanālu izmantošana | Luminor
Elektronisko kanālu izmantošana
PAKALPOJUMSCENA
INTERNETBANKAS IZMANTOŠANA
ReģistrēšanaBez maksas
Apkalpošanas maksa*EUR 5,00
IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA
Pieslēgšana:
- Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei kontamEUR 18,00**
Kodu kalkulatora Digipass 270 atkārtota pieslēgšana nozaudēšanas gadījumāEUR 10,00
Kodu kalkulatora atbloķēšanaEUR 4,00
Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana, ja kodu kalkulators bojāts tehnisku iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža)Bez maksas
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildus lietotāja pieslēgšana (par katru lietotāju)***, ****EUR 5,00

* Komisijas maksa maksājama par katru kalendāro mēnesi, samaksu par kārtējo kalendāro mēnesi veicot kārtējā kalendārā mēneša pēdējā Bankas darba dienā.
** Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei NDEA kontam (konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)): Bez maksas.
*** Lietotājiem, kuru konta numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), pakalpojums ir pieejams tikai filiālē.
**** Nepalielinot kopējo lietotāju skaitu bez maksas

BANK LINK pakalpojumu izmantošana
PAKALPOJUMSCENA
Reģistrēšana (maksājumi / autentifikācija)EUR 50,00 (viena komisijas maksa par Bank Link)**
Mēneša apkalpošanas maksa*EUR 15,00 (viena komisijas maksa par Bank Link)**
Maksājuma rīkojuma izpilde1,5% no maksājuma summas, bet ne mazāk kā EUR 0,07
Līguma grozījumu noformēšanaEUR 25,00

* Komisijas maksa tiek aprēķināta sākot ar nākamo mēnesi pēc līguma noslēgšanas.
** Ja pakalpojums ir pieslēgts gan Kontam, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), gan Kontam, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Elektronisko norēķinu sistēma uzņēmumiem (eBank, Bridge)
PAKALPOJUMS*CENA
Pirmreizēja reģistrācija un uzstādīšana pie klientaEUR 40,00
Nordea elektronisko norēķinu sistēmas abonēšanas maksa mēnesī:
- par vienu uzņēmumuEUR 36,00
- par katru nākamo grupas uzņēmumu papildu abonēšanas maksa mēnesīEUR 7,50
Komisija par katru izmaiņu veikšanu sistēmā: lietotāju maiņa, paroļu maiņa, papildu norēķinu kontu pievienošana vai atslēgšana:
- ja klientam ir piešķirtas administratora tiesībasbez maksas
- ja klientam nav piešķirtas sistēmas administratora tiesības un/vai izmaiņas var veikt bez izbraukuma pie klientaEUR 7,50
- papildu komisija, ja klientam nav piešķirtas sistēmas administratora tiesības un izmaiņas veikšanai nepieciešams izbraukums pie klientaEUR 30,00 (t.sk.PVN)
Sistēmas pārinstalācija ar izbraukumu pie klientaEUR 30,00 (t.sk.PVN)

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Pakalpojumi, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem
PAKALPOJUMS*CENA
E-identifikācija:
- reģistrācijaEUR 50,00
- abonēšanas maksa mēnesīEUR 15,00
- izmaiņasEUR 25,00
E-maksājumi:
- reģistrācijaEUR 50,00
- apkalpošanas maksa mēnesī1.5% no kopējās mēneša ienākošo maksājumu kopsummas (min. EUR 15)
- izmaiņasEUR 25,00

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

WEB Servisa kanāls
PAKALPOJUMS*CENA
Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšana sistēmaiEUR 50,00
Izmaiņas WEB Servisa līgumāEUR 25,00
Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 20,00

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Datu apmaiņas aplikācija
PAKALPOJUMS*CENA
Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšanaEUR 250,00
Izmaiņas pieslēguma līgumāEUR 15,00
Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 20,00

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Failu apmaiņas pakalpojumi
PAKALPOJUMS*CENA
Norēķinu konta informācija (ISO 20022 XML formātā camt.052./camt.053):
- Reģistrācija KlientamEUR 50,00
- Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 15,00
Maksājumu pakalpojumi (ISO 20022 XML formātā pain.001.001.03 / pain.002.001.03):
- Reģistrācija KlientamEUR 15,00
- Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 15,00
- Maksa par maksājuma izpildiatbilstoši iekšbankas, Eiropas EUR un valūtas maksājumu cenrāžiem

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).