Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts | Luminor
Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts
PAKALPOJUMSCENA
Kredīta apkalpošana un noformēšanasākot ar 1% no kredīta summas, min. EUR 200,00 (piesakoties pieteikumu portālā - no 1% no summas, min. EUR 150,00)
Grozījumu kredīta līgumā noformēšana (tai skaitā izmaiņas atmaksas grafikā)sākot ar 0,5% no kredīta atlikuma, min. EUR 150,00
Kredīta pirmstermiņa atmaksa (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)sākot ar 2% gadā no pirms termiņa atmaksātās summas, min. EUR 500,00
Komercķīlas pieteikuma iesniegšana un parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu komercķīlas devēja vārdā (ja komercķīlas devējam nav droša elektroniskā paraksta)EUR 45,00
Bankas piekrišanas izsniegšana*Pēc vienošanās, min. EUR 45,00

Komisijas maksas korporatīvajiem klientiem tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Klientu un Banku.