Overdrafts bez ķīlas | Luminor
Overdrafts bez ķīlas
PAKALPOJUMSCENA
Overdrafta apkalpošana un noformēšanasākot ar 1% no summas, min. EUR 150,00 (piesakoties pieteikumu portālā - no 1% no summas, min. EUR 100,00)
Grozījumu overdrafta līgumā noformēšana sākot ar 0,5% no limita, min. EUR 150,00
Kredītsaistību refinansēšana pie cita kreditora (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)sākot ar 2% gadā no saistību apmēra, min. EUR 300,00
Overdrafta limita neizmantošana pilnā apmērā3% par neizmantoto overdrafta limitu

Komisijas maksas korporatīvajiem klientiem tiek noteiktas individuāli, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Klientu un Banku.