Luminor Līzings Latvija SIA pakalpojumu cenrādis (DNB) | Luminor
Līzinga pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Grozījumi līgumā vai grafikā*Līdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min, EUR 120,00
Vienošanās par apakšnomu vai patapinājumuEUR 60,50
Izziņu un pilnvaru sagatavošanaEUR 25,00
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījumaEUR 85,00
CSDD komisijas maksa**Līdz EUR 12,00

Cenas norādītas, iekļaujot PVN
* T.sk., grozījumi līgumā vai grafikā, dokumentu noformēšana pirmstermiņa saistību dzēšanas vai refinansēšanās gadījumā
**Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem

KASKO apdrošināšanas polise
PAKALPOJUMSCENA
Apdrošināšanas polises noformēšana pēc klienta pieprasījumaBez maksas
Apdrošināšanas polises prēmijas maksājumsSaskaņā ar apdrošināšanas kompānijas noteiktajiem tarifiem

Cenas norādītas, iekļaujot PVN

Faktoringa pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA (cenas ir norādītas bez PVN)
Faktoringa pieteikuma izskatīšanaBez maksas
Faktoringa līguma noformēšanaLīdz 1,5% no faktoringa limita (min. EUR 350,00)
Komisijas maksa par rēķinu apstrādiLīdz 1,0% no rēķina summas (min. EUR 1,00)
Faktoringa limita palielināšana / limita pagarināšanaLīdz 1,5% no palielināta limita / pagarinātā limita (min. EUR 150,00)
Līguma noteikumu maiņaEUR 75,00
Pircēja limita izskatīšana (bez kredītapdrošināšanas)EUR 30,00 (par katru Pircēju)
Pircēja limita izskatīšana (ar kredītapdrošināšanu)EUR 40,00 (par katru Pircēju no Eiropas) EUR 50,00 (par katru Pircēju ārpus Eiropas)
Ikgadējā maksa par Pircēja kredītapdrošināšanas limitu (sākot ar otro gadu)EUR 30,00 (par katru Pircēju)
Pircēja kredītapdrošināšanas limita palielināšanaEUR 20,00 (par katru Pircēju)
Rēķinu sagatavošana un nosūtīšana pa pastuEUR 1,50
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīvaEUR 1,50 (par katru lapu)
Izziņas sagatavošana par Faktoringa saistībām par līgumu, samaksātiem procentiem, parādiem, salīdzināšanās akti utml.EUR 7,50
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc Pārdevēja lūgumaLīdz EUR 30,00