Īpašais Luminor piedāvājums līzinga apdrošināšanai

Īpašais Luminor piedāvājums līzinga apdrošināšanai

 • Seguma varianti OCTA, KASKO un Speciālās tehnikas apdrošināšanai
 • Apvienots maksājums par līzingu un apdrošināšanu
 • Papildu atlaide uz visu līzinga termiņu

Līzinga apdrošināšanas prasības

Spēkā no 19.08.2020.

Luminor Līzings SIA klientiem ir pienākums ievērot zemāk aprakstītās apdrošināšanas prasības, kas attiecas uz transportlīdzekļiem, darba tehniku un iekārtām. Šīs prasības nosaka minimālos parametrus, kam jābūt atrunātiem OCTA, KASKO un speciālās tehnikas apdrošināšanas polisē, apdrošinot līzinga objektu kā saistību nodrošinājumu. Apdrošināšanas prasības samazina riskus, kas var atgadīties ar līzinga nodrošinājumu pēkšņu, negaidītu un neparedzētu notikumu rezultātā (apdrošināmie riski).

Apdrošināšanas prasības ir svarīgi izpildīt līzinga noformēšanas laikā, kā arī tās nepieciešams ievērot visu laiku līdz līzinga saistību beigām, regulāri atjaunojot apdrošināšanas polises.

Vispārējie noteikumi

Apdrošināšanas polisē jābūt šādiem definējumiem:

Polises ņēmējs” ir klients vai klienta pārstāvis.

Apdrošinātā persona” ir klients, aizņēmējs vai ķīlas devējs.

​“Atlīdzības saņēmējs” ir Luminor Līzings SIA, reģ. Nr. 40003348054, adrese: Skanstes 12, Rīga, LV-1013

Apdrošināšanas objekts identificējams pēc:

 • Reģistrācijas numura vai VIN numura (transportlīdzekļiem un spectehnikai)
 • Sērijas numura un modeļa (iekārtām)

Teritorija

 • Baltijas valstis (transportlīdzekļi)*
 • Izmantošanas adrese/rajons (iekārtas un spectehnika)

* Izbraucot ārpus Baltijas valstīm, līzinga objektam ir jābūt apdrošinātam arī attiecīgajā teritorijā un jāievēro līgumā noteiktās prasības par piekrišanas (pilnvaras) saņemšanu

Maksimālais pašrisks

 • Transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg – bojājumu pašrisks līdz 500 EUR, pilnīgai bojāejai (ieskaitot zādzību un laupīšanu) maksimālais pieļaujamais pašrisks 15%;
 • Iekārtām un spectehnikai, kuru pilnā masa pārsniedz 3500 kg – bojājumu pašrisks līdz 1000 EUR, pilnīgai bojāejai (ieskaitot zādzību un laupīšanu) maksimālais pieļaujamais pašrisks 15%;
 • Iekārtām – 1000 EUR.

Tiek akceptēti tikai juridiski spēkā esoši apdrošināšanas līgumi. Ja Luminor saņem informāciju, ka polise nav apmaksāta līdz noteiktajam maksājuma datumam vai ir lauzta, Luminor ir tiesības noformēt obligāto apdrošināšanu vai iekasēt papildu komisiju ( kas atbilst līgumam).

Apdrošināšanai jābūt spēka visu kredīta/līzinga perioda ilguma. Atjaunotā apdrošināšanas polise savlaicīgi jāiesniedz Luminor

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības Baltijā

Luminor Bank AS Baltijā akceptē apdrošināšanas līgumus, ko noformējušas šādas sabiedrības un to filiāles:

 • Lietuvos draudimas AB (incl. PZU Kindlustus as AB “Lietuvos draudimas “Eesti filial)
 • AAS BALTA
 • If P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance SE
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Swedbank P&C Insurance AS
 • Balcia Insurance SE

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības ar nosacījumiem

Šādas apdrošināšanas sabiedrības tiek akceptētas ar nosacījumiem:
 

  Atrašanās vieta/tirgus Akceptētā apdrošināšana Max. objekta vērtības limits (iesk. PVN)
SALVA Tikai Igaunijā Visas Bez limita
BAN Tikai Latvijā Visas Bez limita

Minimālais nepieciešamais riska segums

Šādi minimālie riski jābūt apdrošināšanas līgumā:

Ja vien konkrētajā kredītlīgumā nav panākta citāda vienošanās,

Apdrošināšanas objekti Apdrošināmie riski
Automašīnas un to piekabes (kas reģistrējamas satiksmes reģistrā)
 
(KASKO apdrošināšanas veids)
Ceļu satiksmes negadījums,
Dabas katastrofa,
ugunsgrēks,
laupīšana, vandālisms, zādzība
 
Ietver objekta piegādes riskus (piemēram, iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas riski).
Mašīnas konkrētai lietošanai
Celtniecība, lauksaimniecība, mežizstrāde, ceļubūve u.c.)
 
(Uzņēmēja ražotņu un iekārtu apdrošināšana (Contractor’s plant and machinery insurance = CPM)
 
Visi riski saistībā ar īpašuma iegūšanu un lietošanu (ieskaitot, bet neaprobežoties ar daļēju bojājumu, ugunsgrēku, ūdens apdraudējumiem, dabas katastrofām, zādzību, laupīšanu, vandālismu)
 
Ietver objekta piegādes riskus (piemēram, iekraušanas, pārvadāšanas un izkraušanas riski).

Apdrošinājuma summa

 • Visi apdrošināšanas objekti apdrošināmi tā pilnā atjaunošanas/aizstāšanas vērtībā.
 • Atjaunošanas vērtība ir tirgus vērtība (tiek pieņemta arī jaunas iegādes vērtība saskaņā ar principu “vecs pret jaunu”)
 • Ievērībai! Apdrošināšanas summai un nākotnes prasījumiem jāietver PVN (un transportēšanas izdevumi, ja objekts tiek iegādāts ārpus Baltijas)

Termiņi

Apdrošināšanas polisei ir jāstājas spēkā pirms tiek parakstīts akts par apdrošināšanas objekta nodošanu ekspluatācijā, bet uzreiz pēc brīža, kad nejaušas sabojāšanas, iznīcināšanas vai nozaudēšanas risks tiek nodots nomniekam/aizņēmējam.

Ja līzinga/kredīta līgumā nav atrunāts citādi, ir spēkā šādi termiņi:

 • Esošajiem līzinga/kredīta klientiem jaunā polise jānosūta uz e-pastu luminor@greco.services vismaz 14 dienas pirms esošās polises derīguma termiņa beigām.
 • Jaunajiem līzinga/kredīta klientiem apdrošināšanas polise jānodrošina uzreiz pēc apdrošināšanas objekta reģistrācijas.