Luminor Bank AS ir pienākums iegūt informāciju par klientu nodokļu rezidenci un sniegt informāciju par klienta kontu Valsts ieņēmumu dienestam, ja klients ir nodokļu rezidents citā valstī, ievērojot  likumu “Par nodokļiem un nodevām” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto kārtību automātiskā informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (CRS) un spēkā esošo 2014.gada 27.jūnijā parakstīto līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Amerikas Savienoto Valstu (turpmāk tekstā – ASV) valdību, ar kuru Latvijā ir ieviestas ASV Likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi prasības par ziņojumu sniegšanu par noteiktiem kontiem (FATCA).  

Nodokļu informācijas apmaiņa saskaņā ar FATCA

Latvijas Republikas valdība un ASV valdība 2014. gada 27.jūnijā parakstīja līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (turpmāk tekstā – FATCA jeb Foreign Account Tax Compliance Act – likums, kura mērķis ir ASV valsts budžeta ieņēmumu palielināšana un nodokļu deklarēšanas uzlabošana) ieviešanu. Saskaņā ar šo vienošanos Latvijas finanšu institūciju pienākums ir apzināt klientus, kuri ir ASV nodokļu maksātāji, un sniegt Valsts ieņēmumu dienestam par tiem nepieciešamo informāciju.    

Pie ASV nodokļu maksātājiem tiek uzskatīti:

  • ASV pilsoņi un nodokļu rezidenti;
  • ASV rezidenti (ieskaitot ASV uzturēšanās atļauju un „Zaļo karšu” saņēmējus (Green Card));
  • ASV reģistrēti uzņēmumi u.c. 
Privātpersonai – ASV nodokļu maksātājam - atbilstoši normatīvajām prasībām, ir pienākums informēt kredītiestādi par viņa nodokļu rezidenci un norādīt attiecīgo ASV federālo nodokļu maksātāja identifikācijas numuru (turpmāk tekstā – TIN), ko izsniedz  ASV nodokļu administrēšanas iestādes.
 
Juridiskai personai vai juridiskās personas patiesajam labuma guvējam – ASV nodokļu maksātājam – atbilstoši normatīvajām prasībām ir pienākums informēt par to nodokļu rezidenci un norādīt attiecīgo TIN, kā arī citu nepieciešamo informāciju par tā patieso labuma guvēju. Ja vairāk nekā 50% no tādas juridiskas personas ienākumiem, kuras patiesais labuma guvējs ir ASV nodokļu rezidents, veido pasīvas saimnieciskās aktivitātes*, finanšu iestādei ir jāatklāj dati par juridisko personu Valsts ieņēmumu dienestam.
* Par pasīviem ienākumiem parasti tiek uzskatīti šādi ienākumi: dividendes, procenti, īres/nomas maksas, autoratlīdzības, dzīvības apdrošināšanas izmaksas, atsevišķi citi ienākumi no apdrošināšanas, ienākumi no aktīvu, kas rada pasīvus ienākumus, pārdošanas, ienākumi no preču tirgošanas biržā, pārdošanas, ienākumi no valūtas maiņas darījumiem un deriatīvu darījumiem. Ienākumi, kas gūti no darbinieku aktīva darba  (tas ir uzņēmumam ir darbinieki) netiek uzskatīti par pasīviem ienākumiem.
Sīkāka informācija par nodokļu informācijas apmaiņu atbilstoši FATCA atrodama ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta vai Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā.
 

Nodokļu informācijas apmaiņa saskaņā ar CRS

Ar normatīvajos aktos noteikto kārtību automātiskai informācijas apmaiņai par finanšu kontiem tiek ieviests Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk tekstā – ESAO jeb OECD) izstrādātais globālais standarts finanšu konta informācijas nodokļu jomā automātiskajai apmaiņai (turpmāk tekstā – CRS).
 
Privātpersonām,  ievērojot normatīvās prasības,  ir jāinformē  kredītiestāde par citas valsts nodokļu rezidenci un jāiesniedz citā valstī izsniegts nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN).
 
Juridiskajai personai, ievērojot normatīvās prasības,  ir jāinformē kredītiestāde par citas valsts nodokļu rezidenci un  jāiesniedz citā valstī izsniegts nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN), kā arī citu nepieciešamo informāciju par tā patieso labuma guvēju. Ja vairāk nekā 50% no tādas juridiskas personas ienākumiem, kuras patiesais labuma guvējs ir citas valsts nodokļu rezidents, veido pasīvas saimnieciskās aktivitātes, finanšu iestādei ir jāatklāj dati par juridisko personu Valsts ieņēmumu dienestam.

* Par pasīviem ienākumiem parasti tiek uzskatīti šādi: dividendes, procenti, īres/nomas maksas, autoratlīdzības, dzīvības apdrošināšanas izmaksas, atsevišķi citi ienākumi no apdrošināšanas, ienākumi no aktīvu, kas rada pasīvus ienākumus, pārdošanas, ienākumi no preču tirgošanas biržā, pārdošanas, ienākumi no valūtas maiņas darījumiem un deriatīvu darījumiem. Ienākumi, kas gūti no darbinieku aktīva darba  (tas ir uzņēmumam ir darbinieki) netiek uzskatīti par pasīviem ienākumiem.
Sīkāka informācija par nodokļu informācijas apmaiņu atbilstoši CRS atrodama ESAO (OECD) vai Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā.
 

Kā sniegt informāciju par Jūsu nodokļu rezidenci?

Privātpersonas informēt par savu nodokļu rezidenci var šādos veidos:

1. Atjaunojot informāciju internetbankas sadaļā „Pazīsti savu klientu”;
2. Aizpildot Klienta anketu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā;
3. Aizpildot Privātpersonas Pašapliecinājuma formu un iesniedzot to:

  • pa pastu (vēstule adresējama Luminor Bank AS –FATCA/CRS, Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga) vai
  • nogādājot personiski Luminor Bank AS kādā no Klientu apkalpošanas centriem.

Juridiskām personām nepieciešams aizpildīt Uzņēmumu Pašapliecinājuma formu un iesniegt to:

  • pa pastu (vēstule adresējama Luminor Bank AS –FATCA/CRS, Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga) vai
  • nogādājot personiski Luminor Bank AS kādā no Klientu apkalpošanas centriem.

Ja Jums ir nepieciešama cita veidlapa, lai iesniegtu tikai informāciju saistībā ar ASV nodokļu jautājumiem, varat to atrast ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta mājaslapā www.irs.gov.

Kas notiek, ja klients neiesniedz nepieciešamās ziņas?

Ņemiet vērā, ka tad, ja klients neiesniedz nepieciešamo informāciju, kredītiestādei ir pienākums sniegt ziņas par šo personu Valsts ieņēmumu dienestam.
Ņemiet vērā, ka Luminor Bank nesniedz nodokļu konsultācijas saistībā ar FATCA un CRS. Ja Jums ir radušies jautājumi par nodokļiem, lūdzam sazināties ar nodokļu speciālistu vai apmeklēt mājaslapas www.irs.gov (FATCA) un www.oecd.org/tax/ (CRS).