Klientiem

Ko nozīme naudas atmazgāšana?

Naudas atmazgāšana ietver sevī darbības, kuras vērstas uz noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtas naudas vai īpašuma legalizēšanu, vai iegūšanas avota slēpšanu. Šādas darbības parasti veic narkotiku tirgotāji, laupītāji, teroristi, zagļi, nodokļu nemaksātāji, kontrabandisti, personas, kas pieņem kukuļus un citas attiecīgā veidā ar tiem saistītas personas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – Likums) Latvijas kredītiestādēm nosaka pienākumu pārzināt savu klientu saimniecisko un personisko darbību, kā arī novērst risku tikt iesaistītām darījumos, kuri ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu.

“Zini Savu Klientu” princips

Bankai jāseko “Zini Savu Klientu” principam. Tas nozīme, ka Bankas darbiniekiem pilnībā jāsaprot klienta darbību. Lai saprast klienta darbību, Bankas darbinieks izsniedz klientam, attiecīgi, Privātpersonas vai Juridiskas personas anketu,  un lūdz to aizpildīt. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu informāciju par klienta darbību, ienākumu avotiem un lai labāk saprast klienta finansiālo aktivitāti. Šāda informācija palīdz saprast klienta vajadzības, lai turpmāk viņam būtu vieglāk piedāvāt vajadzīgos produktus un pakalpojumus. “Zini Savu Klientu” principa ieviešana arī palīdz novērst potenciālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un pasargā pašus klientus no iespējamas krāpšanas. Papildus tam, Bankai jāidentificē patieso labuma guvēju (privātpersonu), kura kontrolē juridiskās personas valdošo struktūru, vai arī personu kuras interesēs ir veikta bankas operācija (transakcija). Saskaņā ar AML likumu, ir nepieciešams identificēt, vai klients, kāds no klienta ģimenes locekļiem, vai ar klientu cieši saistīta persona ir - politiski nozīmīga persona, kurai ir vai bija uzticētas svarīgas valsts funkcijas Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā, starptautiskās vai ārvalstu iestādēs.

Ja klienta veiktā darījuma/u mērķis nav skaidrs, Bankas darbiniekam ir nepieciešams noskaidrot no klienta šo darījuma/u mērķi un/vai naudas līdzekļu izcelsmes avotu. Noteiktajās situācijās Banka var prasīt iesniegt līgumus, rēķinus, citus dokumentus vai informāciju, kas apstiprina klienta paskaidrojumus, lai nodrošinātu darījumu atbilstību AML/CTF un sankciju noteikumiem. Kamēr darījums nav pārbaudīts, iespēja piekļūt līdzekļiem var būt ierobežota.

Banka aizsargā visu klienta iesniegto informāciju, kas ir saistīta ar klienta biznesa darījumiem. Klientam jāinformē Banku gadījumā, ja ir veiktas jebkādas izmaiņas iesniegtajā informācijā. Visu darījumu attiecību periodā Bankai ir pienākums pārliecināties vai iesniegtie dati un dokumenti ir autentiski un precīzi, kā arī Bankai jāveic klienta uzraudzību darījumu attiecību laikā.

Klienta anketu var atjaunot šādos veidos: 

 • Informācijas atjaunošana internetbankā 
  Internetbankā klienta anketu var atrast augšējā labajā izvēlnē: Uzstādījumi → Internetbankas uzstādījumi → Klienta anketa. Aizpildīt anketu internetbankā ir droši, jo pirms tam tiek pārbaudīta Jūsu personība.
  Aizpildīt anketu internetbankā ir droši, jo pirms atbilžu sniegšanas uz jautājumiem, jūsu tiekat identificēts.
 • Informācijas atjaunošana e-pastā (ja ir elektroniskais paraksts)
  Lejupielādējiet anketu. Pēc aizpildīšanas saglabājiet to PDF formātā, parakstiet ar elektronisko parakstu un nosūtiet dokumentu uz e-pasta adresi klientudokumenti@luminor.lv 

 Anketa fiziskai personai
 Anketa juridiskai personai

Sankciju atbilstības politika

Kas ir sankcijas un kam tās jāievēro?

Sankcijas ir pasākumu kopums, ko kompetentās iestādes nosaka pret valstīm, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī citiem subjektiem, kas pārkāpj cilvēktiesības, izraisa etniskus, teritoriālus un reliģiskus konfliktus, atbalsta terorismu vai pārkāpj citas starptautiskās normas un principus. Sankciju ierobežojumus var piemērot fiziskām un juridiskām personām, valstīm, precēm, pakalpojumiem, kuģiem u. c., un tie var ietvert prasību par aktīvu iesaldēšanu, atteikšanos veikt darījumus, atturēšanos no līgumiem ar sankcionētiem subjektiem/privātpersonām, aizdevumu vai cita finansējuma sniegšanu utt.

Sankcijas var piemērot Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Eiropas Savienība (ES) vai atsevišķas valstis, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis (ASV), Apvienotā Karaliste (AK).

ES noteiktās starptautiskās sankcijas (tostarp īstenotās ANO sankcijas) piemēro ES teritorijā un visām ES personām ES teritorijā vai ārpus tās. Luminor ir finanšu iestāde, kas īsteno starptautiskās finanšu sankcijas un sagaida, ka klienti ir informēti un ievēro sankcijas arī savā darbībā.

Tāpat mēs sagaidām, ka mūsu klienti ir informēti par netiešo finanšu sankciju aspektiem. Ja pircējam vai pārdevējam, vai jebkuram citam darījuma partnerim pašam netiek piemērotas sankcijas un tas nav iekļauts sankciju sarakstos, tomēr uzņēmuma akcionārs, valdes loceklis vai izpilddirektors (ja sakrīt noteikti kritēriji), ir sankcionēts, tādā veidā var padarīt uzņēmumu par netieši sankcionētu. Šādā gadījumā uz uzņēmumu attiecas finanšu sankcijas un uz to attiecas piemērojamie ierobežojumi.

Kāda ir bankas atbildība un sankciju politika?

Luminor ir pienākums uzraudzīt, izvērtēt un ievērot likumus un saistošās prasības, kas saistītas ar ANO, ES, nacionālajām sankcijām (Igaunija, Latvija, Lietuva) un citu institūciju noteiktajām finanšu un tirdzniecības sankcijām.

Banka ievēro noteiktās starptautisko sankciju prasības, ko piemēro:

 • Apvienoto Nāciju Organizācija;
 • Eiropas Savienība;
 • valstis, kurās darbojas banka un bankas filiāles (Igaunija, Latvija, Lietuva);
 • Amerikas Savienotās Valstis;
 • Apvienotā Karaliste;
 • Zviedrija;
 • Norvēģija;
 • vai jebkura iestāde, kas rīkojas saskaņā augstāk norādīto valstu noteiktajām sankcijām.

Luminor rūpīgi ievēro sankcijas, ņemot vērā korespondentbanku prasības, kā arī savu riska apetīti, tāpēc banka neiesaistās nekādās darbībās (piemēram, neveic maksājumus, darījumus un nesniedz finanšu pakalpojumus), kas tieši vai netieši (ar starpnieku iesaisti) veicina izvairīšanos no sankciju aizliegumiem, korespondentbanku prasībām un Luminor iekšējiem lēmumiem.

Banka var arī atturēties no maksājuma vai darījuma, ja tas neatbilst bankas riska apetītei, jo pastāv augsts sankciju risks un paaugstināts risks pārkāpt sankciju normatīvos aktus.

Saskaņā ar iekšējo politiku Luminor neveic nekādus maksājumus un/vai darījumus, ja tie ir tieši vai netieši saistīti ar šādām valstīm/teritorijām, uz kurām attiecas sankcijas:

 • Irāna;
 • Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja);
 • Sīrijas Arābu Republika;
 • Kuba;
 • Krima;
 • Ukrainas valdības nekontrolētās teritorijas Doneckas un Luhanskas apgabalā.

Luminor var pārtraukt jebkādu pakalpojumu sniegšanu klientiem, kas atrodas iepriekš minētajās teritorijās.

Luminor var apsvērt iespēju apstrādāt darījumus, kas attiecas uz šīm teritorijām, ja to mērķis ir saistīts ar humāno palīdzību, tomēr šādi darījumi tiktu individuāli izvērtēti, lai noskaidrotu, vai uz tiem attiecas attiecīgie normatīvie izņēmumi, vai ir nepieciešama licence utt.

Informējam, ka starptautiskas sankcijas ir noteiktas arī daudzām citām valstīm un teritorijām, piemēram, Irākai, Sudānai, Ukrainas valdības nekontrolētajam Hersonas un Zaporižjas apgabalam, tāpēc darījumi ar valstīm, uz kurām attiecas sankciju aizliegumi, var tikt apturēti izmeklēšanas nolūkā.

Luminor un citu banku, kas piedalās maksājumu ķēdē, politika attiecībā uz konkrētām valstīm, jomām, nozarēm utt., var būt stingrāka nekā piemērojamās finanšu sankcijas, ņemot vērā vispārējo finanšu noziegumu un sankciju risku, kas saistīts ar konkrēto valsti, jomu, nozari utt., tāpēc starptautiskā darījuma izpildes termiņš var būt ilgāks nekā parasti, vai arī starptautisko darījumu var bloķēt vai iesaldēt citas bankas, kas arī piedalās darījuma izpildē (korespondentbanka, saņēmēja banka vai nosūtītājs).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Luminor ir atbildīga un ziņos kompetentajām iestādēm par identificētajiem sankciju subjektiem, kā arī par gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvo aktu prasībām radīsies aizdomas par darījumiem ar sankciju subjektu vai aizdomas par sankciju apiešanu. Bankai ir tiesības pārtraukt sadarbību ar klientiem, uz kuriem attiecas sankcijas, vai arī, ja rodas pamatotas šaubas, ka viņi pārkāpj vai apiet sankcijas.

Par izvairīšanos no sankcijām mēs uzskatām mēģinājumu un apzinātu darbību, lai novērstu vai slēptu sankcijām pakļauto valstu, teritoriju, preču, juridisku vai fizisku personu iesaisti darījumā vai darījumu virknē, izmantojot dažādas metodes, kas ļautu izvairīties no finanšu vai nozaru sankcijām.

Jāatzīmē, ka jebkurš mēģinājums veikt maksājumus vai darījumus, kas saistīti ar izvairīšanos no sankcijām, var radīt smagas sekas, piemēram, cietumsodu, naudas sodus vai negatīvas sekas reputācijai.

Kur es varu atrast informāciju par sankcijām, kas attiecas uz Krieviju un Baltkrieviju?

Kopš 2014. gada marta ES ir pakāpeniski noteikusi ierobežojošus pasākumus (sankcijas) pret Krieviju, sākotnēji reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju un apzinātu Ukrainas destabilizāciju. 2022. gada 23. februārī ES paplašināja sankcijas pret Krieviju, reaģējot uz to, ka tika atzītas Ukrainas valdības nekontrolētās teritorijas Doneckas un Luhanskas apgabalā un dots rīkojums Krievijas bruņotajiem spēkiem iebraukt šajās teritorijās. Pēc 2022. gada 24. februāra, reaģējot uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, ES masveidā paplašināja sankcijas. Tā sankciju sarakstam pievienoja ievērojamu skaitu personu un subjektu un pieņēma bezprecedenta pasākumus, lai būtiski vājinātu Krievijas ekonomisko bāzi, atņemtu tai kritiski svarīgas tehnoloģijas un tirgus un ievērojami samazinātu tās spēju karot.

Vienlaikus ES sankciju režīms pret Baltkrieviju ir paplašināts, reaģējot uz šīs valsts iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu un papildus jau spēkā esošajām sankcijām, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā. Šis sankciju režīms ietver virkni finanšu, ekonomisko un tirdzniecības pasākumu.

Eiropas Komisija ir sagatavojusi pārskatu par piemērotajām sankcijām un pastāvīgi atjaunina biežāk uzdoto jautājumu sadaļu. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet Eiropas Komisijas tīmekļa vietni.

Līdzīgus pasākumus pieņēma Apvienotās Karalistes un ASV iestādes.

Informāciju par Apvienotās Karalistes sankcijām attiecībā uz Krieviju var atrast šeit.

Informācija par ASV OFAC (Ārvalstu aktīvu kontroles biroja) sankcijām atrodama šeit.

Vai Luminor ļauj veikt maksājumus uz Krieviju/Baltkrieviju un no tām?

Luminor banka ir apturējusi izejošos maksājumus uz Krieviju un Baltkrieviju no 2022. gada 1. jūnija un ienākošos maksājumus no Krievijas un Baltkrievijas no 2022. gada 1. jūlija visās valūtās.

Kāpēc Luminor aptur maksājumus, ja nav iesaistītas valstis, kurām piemēro sankcijas?

Bankai ir pienākums ievērot piemērojamos sankciju noteikumus un tādējādi uzraudzīt visus klientu darījumus, lai nodrošinātu, ka netiek pārkāptas sankcijas. Bankai ir jāsaglabā modrība un jāaptur jebkādi darījumi, kas varētu būt saistīti ar sankciju riskiem, lai veiktu turpmāku analīzi, pat ja sākumā darījums nešķiet saistīts ar subjektiem, precēm, pakalpojumiem vai teritorijām, uz kurām attiecas sankcijas. Sankciju pārkāpēji var izmantot dažādas metodes, lai izvairītos no sankcijām, un tādējādi ir nepieciešams piemērot noteiktas kontroles, lai nodrošinātu sankciju piemērošanu, kas var ietvert maksājuma apturēšanu un lūgumu klientam iesniegt darījumu apliecinošos dokumentus. Tādējādi klientiem, īpaši tiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību un pārvadājumiem, vienmēr ir ieteicams nodrošināt, lai visi attiecīgie dokumenti būtu pieejami, labā kvalitātē un kārtībā.

Mēs iesakām rūpīgi pārbaudīt jūsu sadarbības partnerus; partnerus, ar kuriem noslēdzat līgumsaistības; jūsu sadarbības partneru īpašniekus, valdes locekļus un/vai patiesos labuma guvējus; visu piegādāto un/vai saņemto preču un/vai pakalpojumu ķēdi; citus subjektus vai faktorus, kas attiecas uz jūsu saimniecisko darbību un var radīt zināmus riskus. Veicot šīs darbības, jūs izvairīsities no sekām, kas saistītas ar reputācijas, juridiskajiem un finanšu riskiem.

Kāda ir mana loma un atbildība sankciju noteikumu ievērošanā?

Visām fiziskajām un juridiskajām personām ir jāievēro ANO, ES un valstu sankciju režīmi, un tām ir pienākums informēt kompetentās iestādes par gadījumiem, kad tās zina vai tām ir aizdomas par darījumiem ar personām, kurām tiek piemērotas sankcijas. Bankas klientu atbildība ir būt informētiem par noteikumu un ierobežojumu attīstību, kas var ietekmēt viņu klientus un uzņēmumus.

Mēs stingri iesakām atbildīgi izvērtēt sankciju risku pirms sadarbības sākšanas ar partneriem vai pakalpojumu sniegšanas klientiem.

 • Novērtējiet, kādā mērā jūsu uzņēmums ir pakļauts sankcijām, pamatojoties uz jūsu uzņēmējdarbības nozari un sniegtajiem/iesaistītajiem pakalpojumiem/precēm. (Vai jūsu produktu imports/eksports/transportēšana ir ierobežota? Kādā valūtā jūs veicat darījumus? Kur atrodas jūsu uzņēmums un no kurienes jūs darbojaties?)
 • Apsveriet ģeogrāfisko risku. (Kur ir reģistrēti jūsu sadarbības partneri? Kur tiek piegādātas vai importētas jūsu preces/pakalpojumi ? Kāda ir iegādāto/pārdoto preču izcelsme? Vai tā ir saistīta ar valstīm, kam tiek piemērotas sankcijas, vai valstīm, kas piemēro noteiktus ierobežojumus tajās ražoto preču pārdošanai, piemēram, ASV izcelsmes preces?)
 • Pazīstiet savus sadarbības partnerus un citas darījumā iesaistītās puses un starpniekus (Kas ir jūsu sadarbības partneri? Kāda ir viņu saimnieciskās darbības joma? Vai tā varētu būt saistīta ar aizsardzības nozari? Vai ir iesaistīti sadarbības partneri, kuriem piemēro sankcijas? Vai tie pieder subjektiem, kuriem piemēro sankcijas? Kas transportē preces? Kā un pa kādiem maršrutiem?)

Aicinām klientus pārliecināties, ka sadarbības partneris/klients un to īpašnieki un patiesā labuma guvēji nav sankciju sarakstos. Mēs iesakām pārbaudīt sadarbības partnera un/vai klienta atbilstību sankciju sarakstiem ne vien nodibinot jaunas darījumu attiecības, bet arī regulāri un ilgtermiņa darījumu attiecību gadījumā.

Kāpēc Luminor pieprasa sniegt informāciju un dokumentus par darījumu vai otru pusi?

Parasti noteikumi citu aizliegumu starpā (piemēram, pārdot, piegādāt un pārvietot noteiktas preces uz atrašanās vietu, uz kuru attiecas sankcijas) aizliedz arī saistīto tehnisko un finansiālo palīdzību. Lai izprastu un pārvaldītu sankciju riskus, Luminor kā finanšu iestādei ir jāpārbauda, vai darījums atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un iekšējai politikai. Tāpēc mūsu pieprasījums sniegt informāciju ir jāuzskata par rutīnas procesu, kas attiecas uz visiem klientiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir jāspēj pierādīt faktu, ka jūsu darbība neietver aizliegtus darījumus, tostarp jāiesniedz apliecinoši dokumenti.

Kādi apliecinošie dokumenti un informācija man ir jāsniedz par darījumu?

Parasti mēs lūdzam klientiem iesniegt rēķinus par precēm/pakalpojumiem, līgumus, konosamentus, CMR, SMGS, importa deklarācijas, aviopārvadājumu pavadzīmes, muitas deklarācijas, preču izcelsmi apliecinošus dokumentus, iepakojumu sarakstus, preču tehniskās specifikācijas, preču HS/CN kodus, gala lietotāja sertifikātus, eksporta/importa licences no kompetentās iestādes, informāciju par partneri vai starpnieku un darījumu attiecībām ar partneri vai starpnieku. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no situācijas var tikt pieprasīti citi dokumenti vai informācija, tostarp informācija par patiesā labuma guvējiem, sadarbības partnera izpilddirektoru, cita informācija par attiecībām ar sadarbības partneri.

Mēs iesakām, jo īpaši klientiem, kas nodarbojas ar tirdzniecību un pārvadājumiem, nodrošināties ar apliecinošiem dokumentiem un informāciju labā kvalitātē un kārtībā. Jums jāspēj paskaidrot darījuma mērķis, jānorāda galalietotājs, galamērķis, jāpamato, ka uz iesaistītajām precēm/pakalpojumiem neattiecas aizliegumi utt., pat ja esat iesaistīts tikai kā starpnieks. Atbilde vai apstiprinājums, ka uz precēm/pakalpojumiem neattiecas sankciju aizliegums, nenoliedz sankciju riska faktoru, ja tas nav pietiekami pamatots.

Kas var notikt, ja es nesniegšu pieprasīto informāciju?

Ja mēs laikus nesaņemsim nepieciešamo informāciju vai pieprasītos dokumentus vai ja tajos nebūs atrodamas atbildes uz jautājumiem, mums būs jānoraida darījums, kā arī mums būs tiesības izbeigt darījumu attiecības ar jums.

Kur es varu atrast informāciju par to, vai manam sadarbības partnerim ir piemērotas sankcijas?

Sankciju saraksti atrodami šeit:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka to sankciju saraksti, kas attiecas uz finanšu iestādēm, var atšķirties atkarībā no valstīm, kurās tās darbojas. Lai pilnībā pārbaudītu sankcijas, jums ir jāpārbauda arī īpašnieki, patiesie labuma guvēji, valdes locekļi un citas personas, kurām ir tieša vai netieša kontrole, vai tās personas, kurām var piederēt vismaz 50 % juridisko personu īpašumtiesību.

Ir svarīgi saprast, ka, ja persona ir iekļauta sankciju sarakstā, tas nenozīmē, ka ar šādu personu vispār nevar veikt nekādas darbības. Pirmkārt, jānovērtē konkrētai personai, valstij vai nozarei noteikto ierobežojumu apjoms un kādas darbības ir aizliegtas. Tāpēc katrā gadījumā ir ļoti svarīgi saprast,  ko noteiktās sankcijas aizliedz, un tikai tad lemt par nākamajiem soļiem.

Ņemiet vērā, ka nav pieejams saraksts ar personām, kurām piemēro sektorālas vai teritoriālās sankcijas, un tās var identificēt, tikai pamatojoties uz informāciju par klientu (nozare, atrašanās vieta utt.).

Ko darīt, ja manam sadarbības partnerim ir piemērotas sankcijas?

Mēs stingri iesakām atturēties no jebkādām turpmākām darījumu attiecībām un maksājumu veikšanas sadarbības partnerim, kam piemērotas sankcijas, vai maksājumu saņemšanas no šāda partnera, jo maksājumi var tikt apturēti, iesaldēti vai noraidīti. Subjekti, kam piemērotas sankcijas, var vērsties kompetentajās iestādēs ar lūgumu izsniegt vispārēju vai īpašu licenci, kas atļauj noteiktus darījumus, ja piemērojamās normatīvās prasības paredz šādus nosacījumus. Tomēr šādos gadījumos banka izvērtē katru darījumu atsevišķi un pieņem lēmumu, pamatojoties uz vairākiem faktoriem.

Ja nepieciešama plašāka konsultācija par sankciju pieteikumiem, sazinieties ar vietējām kompetentajām iestādēm vai lūdziet juridisku konsultāciju.

Kā es varu nodrošināt, ka mans sadarbības partneris nereeksportēs aizliegtās preces uz Krieviju/Baltkrieviju?

No klientiem, kas ir ES ekonomikas dalībnieki, tiek sagaidītas pienācīgas uzticamības pārbaudes procedūras, lai nodrošinātu, ka viņu aptverto preču eksports netiek novirzīts uz Krieviju/Baltkrieviju. Tas varētu ietvert, piemēram, līguma klauzulas ar trešās valsts darījumu partneri, kas rada atbildību gadījumā, ja tas reeksportē preces uz vietām, kurām piemērotas sankcijas (piemēram, Krieviju/Baltkrieviju), kā arī ex post (pēckontroles) pārbaudes.

Ņemiet vērā, ka, ja no ES uz trešo valsti eksportēta ierobežota prece tiek reeksportēta uz vietām, kurām piemēro sankcijas (piemēram, Krieviju/Baltkrieviju), kompetentās iestādes pienācīgas uzticamības pārbaudes neveikšanu var uzskatīt par Sankciju regulas pārkāpumu. Ja ES eksportētājs apzināti un tīši neveic šādu uzticamības pārbaudi, to var uzskatīt par dalību apiešanas shēmā.

Kas ir divējāda lietojuma preces un kāpēc banka man lūdz sniegt informāciju par tām?

Divējāda lietojuma preces ir preces, tostarp programmatūra un tehnoloģijas, ko var izmantot gan civiliem, gan militāriem mērķiem. Galvenā atbildība par preču un tehnoloģiju klasifikāciju ir klientiem, kas nosūta vai saņem šādas preces.

Luminor lūdz klientus iesniegt attiecīgos dokumentus un paskaidrojumus, jo parasti, kad tiek noteikti ierobežojumi divējāda lietojuma precēm, ir aizliegta arī tehniskā un finansiālā palīdzība, kā arī citi pakalpojumi.

Divējāda lietojuma preču aizliegums nozīmē, ka Luminor nevar piedalīties nekādos finanšu darījumos, sniegt uzņēmējdarbības atbalstu vai jebkādu finansiālu atbalstu klientiem, kuri pārdod, piegādā, nodod, ir starpnieki vai eksportē šādas preces uz valstīm/reģioniem, kam tiek piemēroti ierobežojumi (piemēram, Krieviju), un konkrētiem sarakstos iekļautajiem subjektiem, ja vien valsts kompetentā iestāde nav izsniegusi atļauju. Tas nozīmē, ka Luminor var veikt papildu izmeklēšanu par konkrētiem darījumiem un maksājuma uzdevuma izpilde varētu aizņemt ilgāku laiku.

Gadījumā, ja Bankai netiek sniegta pieprasītā informācija vai ir iesniegta nepatiesa informācija
 
Gadījumā, ja klients atsakās sniegt Bankai pieprasīto informāciju, par naudas līdzekļu vai citu īpašumu izcelsmes avotu (vai jebkādu citu papildus informāciju), vai ir iesniegta nepatiesa informācija, Bankai ir aizliegts izpildīt finanšu darījumus un ir tiesības pārtraukt darījumu, vai arī vispār izbeigt darījumu attiecības ar klientu.