I. Vispārīga informācija

Šajā datu glabāšanas politikā (“Datu glabāšanas politika”) aprakstīts, kā Luminor nosaka glabāšanas laiku konkrētiem Personas datu veidiem, un sniegts Luminor grupā vispārīgā līmenī piemērojamo glabāšanas laiku piemēru apkopojums. Konkrēts jūsu Personas datu glabāšanas laiks var būt aprakstīts arī līgumos, citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Luminor tīmekļa vietnē.

Šī Datu glabāšanas politika ir būtiska Luminor grupas Privātuma politikas, kas pieejama šeit, daļa. Šajā Datu glabāšanas politikā izmantotajiem terminiem, kas rakstīti ar lielo sākuma burtu, ir tāda pati nozīme kā Luminor grupas Privātuma politikā definētajiem terminiem.

II. Kāpēc mēs nosakām Personas datu glabāšanas laiku

Mums jānodrošina, ka mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams, lai sasniegtu Personas datu apstrādes mērķi/-us un lai dzēstu vai anonimizētu Personas datus, kolīdz mērķis ir sasniegts. Luminor apstrādās Personas datus tik ilgi, kamēr pastāvēs darījumu attiecības ar jums un ļoti bieži arī kādu laiku pēc tam, jo ir nolūki, kuru dēļ Luminor ir pienākums saskaņā ar likumu vai tiesības glabāt datus (t. i. leģitīmās intereses). Glabāšanas laiks nosaka brīdi, pēc kura Luminor vairs nav tiesiska pamatojuma glabāt Personas datus. Pēc glabāšanas laika beigām Personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti. Anonimizācija ir neatgriezenisks process, kura laikā Personas dati tiek pārveidoti nepersonīgā formātā. Lai gan Personas dati mūsu IT sistēmās tiks dzēsti vai anonimizēti, vēl kādu laiku varētu būt pieejama rezerves kopija, lai nodrošinātu, ka fiziska vai tehniska incidenta gadījumā būtu iespējams atjaunot tehnisko vidi.

III. Kā mēs nosakām glabāšanas laiku

Mēs apstrādāsim un glabāsim jūsu Personas datus tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams mūsu līgumsaistību izpildei. Ja Personas dati mūsu līgumsaistību izpildei vairs nebūs nepieciešami, tie tiks dzēsti vai anonimizēti, izņemot, ja būs nepieciešama turpmāka apstrāde (ierobežotu laiku) šādiem nolūkiem: 

  • Likumā noteikto pienākumu izpilde. Daži likumi paredz noteiktu, parasti minimālo glabāšanas laiku, kad jāglabā iegūtie Personas dati. Šāds glabāšanas laiks parasti ir no 2 līdz 10 gadiem. Šie ir galvenie Luminor piemērojamie likumi, kas ietekmē mūsu datu glabāšanas laiku:
- Direktīva (ES) 2015/849 (“Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīva”) un īstenojošie vietējie tiesību akti;
- Direktīva (ES) 2015/2366 (“PSD2 direktīva”) un īstenojošie vietējie tiesību akti;
- Direktīva 2014/17/ES (“Hipotekāro kredītu direktīva”) un īstenojošie vietējie tiesību akti;
- Direktīva 2008/48/EK (“Patēriņa kredītu direktīva”) un īstenojošie vietējie tiesību akti;
- Direktīva 2014/65/ES (“MiFID II direktīva”) un īstenojošie vietējie tiesību akti. 
  • Lai gan dažādi tiesību akti paredz atšķirīgu glabāšanas laiku vieniem un tiem pašiem datiem (īpaši tas attiecas uz bieži sastopamiem datiem, piemēram, klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu), tie tiks glabāti ilgāko piemērojamo laiku.  Visbiežāk piemērotais glabāšanas laiks ir balstīts uz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu un attiecīgajiem īstenojošajiem vietējiem tiesību aktiem, kas pieprasa saglabāt ar klientu saistītu informāciju, ieskaitot visu informāciju, kas saņemta “Pazīsti savu klientu” anketā, saziņas vēsturi, kā arī informāciju par darījumiem. Pēc visu darījuma attiecību pārtraukšanas ar jums Latvijā un Igaunijā mēs šo informāciju glabāsim piecus gadus un Lietuvā – astoņus gadus. Pēc varasiestāžu pieprasījuma šo glabāšanas laiku var pagarināt.
  • Pierādījumu saglabāšana noilguma termiņu ietvaros. Ja Personas datu glabāšana nav nepieciešama mūsu līgumsaistību vai piemērojamo tiesību aktu izpildei, mūsu leģitīmu interešu gadījumā mēs joprojām varam glabāt datus. Tādos gadījumos Luminor analizē, cik ilgi Personas dati ir nepieciešami šādu leģitīmu interešu aizsardzībai. Personas dati, balstoties uz Luminor leģitīmajām interesēm, var tikt glabāti, piemēram, ja mums nepieciešams saglabāt pierādījumus (t. i. lai aizsargātu savas tiesības tiesas prāvā, lai pierādītu, ka mums ir tiesības pārbaudīt informāciju par privātpersonām konkrētos publiskos vai privātos datu reģistros utt.). Šim nolūkam Luminor glabā konkrētus dokumentus un datus sistēmās, kas satur Personas datus, un arhīvos (fizisku dokumentu gadījumā), lai saglabātu pierādījumus laikam, kurā varētu tikt sākta potenciāla izmeklēšana/tiesas prāva. Likumos ir paredzēti dažādi noilguma termiņi prasības celšanai, un tie ir atkarīgi no prasības veida un tās celšanas brīža. Piemēram, visbiežāk piemērotais un visilgākais noilguma termiņš ir 10 gadu. Vēl kāds piemērs ir saistīts ar videonovērošanas kameru ierakstiem, ko izmantojam, lai novērstu noziegumus vai atbalstītu to izmeklēšanu. Ne vienmēr finanšu noziegumus pamana izdarīšanas brīdī. Tādēļ šādu videonovērošanas kameru ierakstu glabāšanas laiks ir 90 dienas, un to var pagarināt konkrētas izmeklēšanas interesēs.

IV. Jautājumi un kontaktinformācija

Ja jūs kā datu subjekts vēlaties saņemt detalizētu informāciju par precīzu glabāšanas laiku jūsu Personas datiem, ko mēs apstrādājam, vai ja jums ir jautājumi par Luminor noteikto glabāšanas laiku, aicinām ar mums sazināties e-pastā.
 
Kontaktinformācija:

Jūs varat sazināties ar Luminor arī citos saziņas kanālos, kas norādīti Luminor tīmekļa vietnē.