Līzinga pakalpojumi
Luminor Līzings SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Līzinga pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Saistību maksa (1)1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR
Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumā 1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību1,50% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā privātpersonām (2)Bez maksas
Papildu komisijas maksa, piemērojama privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību, par finansētā apmēra samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu līgumam ar fiksēto procentu likmi (3)1.50% no atmaksājamā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā €90.75
Papildu komisijas maksa, piemērojama privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību, fiksētās procentu likmes grozījumu, mainot to uz citu procentu likmes veidu vai nosakot jaunu fiksēto procentu likmi, gadījumā (4)1.50% no neatmaksātā finansējuma apmēra, bet ne mazāk kā €90.75
Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Grozījumi līzinga līgumā121,00 EUR

Cenas norādītas, iekļaujot PVN.
(1) Cenrādī ir norādīta standarta maksa; tā var atšķirties, pamatojoties uz starp pusēm noslēgto līzinga līgumu.
(2) Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings SIA saistību pirmstermiņa atmaksas brīdī.
(3) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par pamatsummas samazināšanu vai pirmstermiņa saistību dzēšanu.
(4) Šī komisijas maksa piemērojama papildu komisijas maksai par līguma grozījumiem.

Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.

Citi Līzinga pakalpojumi
Luminor Līzings SIA citu līzinga pakalpojumu cenrādis
Rēķina nosūtīšana pa pastu1,82 EUR
Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)25,00 EUR
Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA citu pakalpojumu cenrādis
Apakšnomas vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšana60,50 EUR
Piekrišanas izsniegšana gāzes iekārtas uzstādīšanai vai citu veida Līzinga Objekta pārbūvei25,00 EUR
Piekrišanas izsniegšana transportlīdzekļa nodošanai tirdzniecībā (transportlīdzekļu tirgotājam)25,00 EUR
Pilnvaru sagatavošana25,00 EUR
Standarta izziņas (izziņa par līzinga saistībām, t.sk. par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanas aktu saskaņošana) sagatavošana25,00 EUR
Nestandarta izziņas sagatavošanaLīdz 60,50 EUR
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma60,50 EUR
Pilnvaras pārbaude 15,00 EUR
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva5,00 EUR par katru lapu
CSDD komisijas maksa (1)Līdz 12,00 EUR
Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumu Saskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi

Cenas norādītas, iekļaujot PVN.
(1) Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem.

Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.