Spēkā no 22.05.2019.

Vispārējie noteikumi

Apdrošināšanas polisē jābūt šādiem definējumiem:
“Polises ņēmējs” ir klients vai klienta pārstāvis (nevis Luminor).
“Apdrošinātā persona” ir klients – aizņēmējs vai ķīlas devējs.
“Atlīdzības saņēmējs” ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle reģ. Nr. 40203154352.

 • Maksimālais pieļaujamais pašrisks attiecībā uz apdrošināšanas objektu (neattiecas uz transportlīdzekļiem un agregātiem ) tiek noteikts 1000 EUR. Maksimālais pieļaujamais pašrisks koka objektiem uguns riskam - 10% no kompensācijas apjoma.
 • Apdrošināšanas objekta Adresei ir jāatbilst adresei, kas ir noradīta valsts īpašumu reģistrā (citādi objektu nevarēs identificēt).
 • Ja kredītlīgumā norādīts vairāk nekā viens objekts, kas kalpo par nodrošinājumu saskaņā ar kredītlīgumu, katru objekta adresi nepieciešams noradīt apdrošināšanas līgumā. 
 • Tiek akceptēti tikai juridiski spēkā esoši apdrošināšanas līgumi. Ja Luminor saņem informāciju, ka polise nav apmaksāta līdz noteiktajam maksājuma datumam vai ir lauzta, Luminor ir tiesības noformēt obligāto apdrošināšanu vai iekasēt papildu komisiju ( kas atbilst līgumam).
 • Apdrošināšanai jābūt spēka visu kredīta perioda ilguma. Atjaunotā apdrošināšanas polise savlaicīgi jāiesniedz Luminor

Akceptētās apdrošināšanas sabiedrības

Luminor Bank AS akceptē apdrošināšanas līgumus, ko noformējušas šādas sabiedrības un to filiāles:

 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Balta AAS
 • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS*
 • Balcia Insurance SE
 • BTA Baltic Insurance Company AAS
 • Compensa T.U.S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • Gjensidige Baltic AAS
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
 • Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 *Maksimālais limits viena objekta apdrošinājuma summai 100 000 EUR
 

Minimālais nepieciešamais riska segums un apdrošinājuma summa

Šādi minimālie riski jābūt apdrošināšanas līgumā, ja konkrētajā kredītlīguma nav panākta citāda vienošanās:

Apdrošināšanas objekti Nepieciešamie minimālie riski Apdrošināšanas summa
Nekustamā īpašuma objekti;
krājumi;
preces;
nepabeigtā produkcija;
ražošanas aprīkojums, iekārtas un inventārs
 
Uguns risks
Dabas stihijas risks
Ūdens nodarītais kaitējums (piemēram, noplūde, inženiertehniskās sistēmas avārijas)
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)
Visi apdrošināšanas objekti apdrošināmi tā pilnā atjaunošanas vērtībā.1
 
Precēm, krājumiem, aprīkojumam un iekārtām atjaunošanas vērtība ir tirgus vērtība.
 
 
 
 
 
Remontējamiem un būvobjektiem atjaunošanas vērtība ir projekta aplēstā vērtība (ieskaitot atjaunošanas vērtību esošam īpašumam).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lopiem atjaunošanas vērtība ir tirgus vērtība
 
 
 
 
 
 
Remontējami, rekonstruējami objekti
(bez būvatļaujas)
 
Uguns risks
Dabas stihijsd risks
Ūdens nodarītais kaitējums (piemēram, noplūde, inženiertehniskās sistēmas avārijas)
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)
 
      Ar rekonstrukciju saistīta prasība, kurā apdrošināšanas sabiedrība apstiprina, ka apdrošināšanas līgumā norādītie minimālie nosauktie riski ir spēkā remonta/rekonstrukcijas darbu laikā. 
Būvobjekti
(ar būvatļauju)
Visu būvniecības risku segums:
Jebkāds piepešs un tiešs fizisks kaitējums, kas tiek nodarīts agrāk apdrošinātajiem līgumdarbiem vai īpašumam vai tiešs kaitējums īpašumam jebkāda iemesla dēļ, ko izraisa piepeša un neparedzama ārēja fiziska spēka iedarbība, tostarp:  
Ar ugunsgrēku saistītie riski
Dabas katastrofas
Ūdens nodarītais kaitējums (piemēram, noplūde, inženiertehniskās sistēmas avārijas)
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)  
Objektu, celtniecības aprīkojuma, transportlīdzekļu kravas apgāšanās vai uzkrišana;
Ēku vai būvju sabrukšana;
Būvuzņēmuma darbinieku nejauša rīcība.
Lopi
 
Ar ugunsgrēku saistītie riski
Bioloģiskie riski (nelaimes gadījumi, slimības)
Dabas katastrofas
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana) 
 
Sauszemes transportlīdzekļi KASKO1
Rūpnieciskais transports, pārvietojamās iekārtas Visi riski atbilstoši ražošanas objektu un aprīkojuma visu risku apdrošināšanai2
ZEME / debitori Nav prasību attiecībā uz risku apdrošināšanu
Nestandarta objekti (piemēram, kuģi, prāmji, jahtas, lidmašīnas, helikopteri, garantijas, meži, raža)   
 
Nestandarta objektu polises projekts saskaņojams lēmuma pieņemšanas procesā ar lemttiesīgo institūciju, apzinot ekspertu, kas apstiprina izmaksas.
 
 
1Sīkākas prasības skat. apdrošināšanas prasībās (transportlīdzekļi un aprīkojums)
2Sīkākas prasības skat. apdrošināšanas prasībās (transportlīdzekļi un aprīkojums)
 • Visiem apdrošināšanas objektiem jābūt apdrošinātiem pilnā tā atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas vērtībā.
 • Apdrošinātās personas un apdrošinātāja pienākums ir apdrošināt īpašumu pilnā tā atjaunošanas aizvietošanas/aizstāšanas vērtībā.
 • Zemapdrošināšana netiek akceptēta.
 • Ja nekustamais īpašums tiek apdrošināts ar faktisko, tirgus, zemapdrošināšanu vai pirmo zaudējumu limita apdrošināšanu (ja tas ir norādīts konkrētajā apdrošināšanas polisē), par to jāvienojas ar Bankas pārstāvi.