Luminor mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu izaugsmi Baltijas reģionā, sniedzot ilgtermiņa pakalpojumus uzņēmumiem un privātpersonām. Tādēļ esam apņēmušies īstenot mūsu uzņēmējdarbību atbilstoši ilgtspējīgai attīstībai un ar atbildību pret apkārtējo vidi, klientiem un uzņēmumiem.

Luminor ir apņēmies ievērot Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) principus, ko apliecina Luminor uzraudzības padomes izveidotā stratēģija. Tāpat organizācijā ir izstrādātas vairākas politikas, ko papildina uzņēmuma valdes apstiprinātās un ieviestās procedūras un vadlīnijas. 

Visi Luminor vadītāji ir atbildīgi par Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) politikas dokumenta vadlīniju ievērošanu un izpildi savās atbildības jomās, Grupas komunikācijas vadītājs ir pilnvarots īstenot kopējo ilgtspējas koordinēšanas procesu. Savukārt Luminor Uzņēmējdarbības integritātes un ilgtspējas forums pārvalda uzņēmējdarbības ilgtspējas jautājumu izstrādi, īstenošanu un pārskatīšanu.

Luminor īsteno atbildīgu uzņēmējdarbību un strādā atbilstoši ilgtspējīgiem finanšu principiem, balstoties uz Korporatīvās sociālās atbildības politiku, ko papildina citi saistoši dokumenti, vadlīnijas un procedūras.

Savā uzņēmējdarbībā mēs ievērojam starptautiskas vadlīnijas un standartus, ko nosaka šādi dokumenti: 

 • ANO Globālais līgums
 • ANO Atbildīgu investīciju principi
 • Apvienoto Nāciju Vides programmas finanšu iniciatīva
 • ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi
 • ESAO (OECD) Vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem
 • Apvienotās Karalistes 2010. gada Kukuļošanas apkarošanas likums
 • ESAO (OECD) korupcijas novēršanas vadlīnijas
 • ASV Ārvalstu pretkorupcijas likums

Luminor pārskata savu ar Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) saistīto stratēģiju un pārvaldību, pamatojoties uz Eiropas Centrālās Bankas ieteikumiem bankām attiecībā uz klimata un vides riskiem, Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupa (TCFD) un Eiropas vienošanos par zaļo ES taksonomiju, īpaši akcentējot informācijas atklāšanu, kas saistīta ar Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG). Šī stratēģija tiks publicēta 2021. gada otrajā ceturksnī.

Atbildīga uzņēmējdarbība

Mēs paplašinām atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principu piemērošanu, attiecinot tos uz visām darbības jomām, tostarp mūsu pašu aktivitātēm, piegādes ķēdi, kā arī mūsu produktiem un pie kalpojumiem, ieguldījumu un finansēšanas aktivitātēm.

Luminor nepieļauj cilvēktiesību, darba tiesību pārkāpumus, korupciju, vides kaitējumus un citas neētiskas darbības.

Mūsu uzņēmējdarbības atbilstība likumiem un vadlīniju ievērošana ir tikai daļa no ilgtspējīgas uzņēmuma darbības, papildu tiek rūpīgi strādāts pie tā, lai regulāri paaugstinātu efektivitāti ilgtspējas jomā. 

Luminor iedrošina ilgtspējīgām pārmaiņām arī savus partnerus – uzņēmumus, ieviešot dažādas iniciatīvas, projektus, īstenojot pasākumus un tikšanās. Mūsu korporatīvā pārvaldība atbilst augstākajiem standartiem, tādēļ tiešo investīciju un finansējuma programmās netiek iekļautas: 

 • personas, kas ir iesaistītas tāda produkta ražošanā vai darbības īstenošanā, kas saskaņā ar valstu likumiem vai noteikumiem, vai starptautiskām konvencijām un līgumiem ir pretlikumīga, vai uz ko attiecas starptautiski aizliegumi;
 • personas, kam ir piemērotas ANO, ES, Apvienotās Karalistes Viņas Majestātes Valsts kases, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC), kā arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts normatīvajos aktos noteiktās sankcijas; 
 • personas, par kurām rodas aizdomas finanšu noziegumu veikšanā vai citās pretlikumīgās darbībās, vai arī, ja personas darbojas bez nepieciešamās licences jurisdikcijā, kurā tās vai Luminor veic uzņēmējdarbību;
 • personas, kas ir saistītas ar terorisma finansēšanu (piemēram, ārvalstu kaujinieki, līdzekļu vākšana kolektīvās finansējuma platformās, kas var radīt aizdomas par teroristisku darbību finansēšanu, kā arī personas, kas saistītas ar aktivitātēm kara zonās u.c.).

Īstenojot ilgtspējīgu pārvaldību, Luminor ir izstrādājusi arī koriģētu Vides un sociālā riska (E&S) novērtēšanas procedūru, kas jāpiemēro visām juridiskām personām. Šī procedūra paredz to, ka mēs rūpīgi veicam ikviena jauna klienta, kā arī esošo mazo, vidējo uzņēmumu un korporatīvo klientu Vides un sociālā riska (E&S) novērtējumus (ikgadējo pārbaužu ietvaros).

Kategoriju līmeņi ietver trīs riskus - zemu, vidēju un augstu. Papildu novērtēšanas process ietver arī nozares riska izvērtējumu un padziļinātu Korporatīvas sociālās atbildības un Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (CSR/ESG) risku analīzi augsta riska klientiem. Riska novērtējums tiek veikts četrās galvenajās kategorijās, ieskaitot vides risku, labas pārvaldības un pārredzamības izvērtēšanu, cilvēktiesību, darba tiesību ievērošanu un korupcijas novēršanu.

Lai veiksmīgi īstenotu risku novērtēšanas procesu, visi iesaistītie darbinieki, tostarp arī klientu apkalpošanas vadītāji un kredītu analītiķi, ir apmācīti. 

Korporatīvās vērtības un Ētikas kodekss

Mēs - Luminor, esam apņēmušies uzturēt augstākos ētikas un profesionālas rīcības standartus, kā arī īstenot efektīvu korporatīvās un risku kultūras veidošanos. No visiem mūsu darbiniekiem mēs sagaidām Ētikas kodeksa, kurā ir izklāstītas mūsu vērtības un rīcības standarti, ievērošanu.

Mūsu vērtības ir koncentrēšanās darbam, sadarbība un zinātkāre.

Lai atbalstītu organizāciju un tās darbiniekus kukuļošanas un korupcijas novēršanā, Ētikas kodekss ir integrēts Luminor korupcijas novēršanas politikas dokumentos - Atbilstības politikā un Atbilstības standartos.

Lai veicinātu atvērtas un pārredzamas pārvaldības veidošanu, kurā tiek augstu vērtēta ētiska rīcība, Luminor mudina darbiniekus novērst un aktīvi konstatēt jebkādus likumu un citu normatīvu aktu pārkāpumus. Šim nolūkam mēs esam ieviesuši Pārkāpumu ziņošanas procedūru, tādejādi nodrošinot, lai visi konstatētie pārkāpumi tiktu izskatīti un pēc nepieciešamības arī tiktu veiktas darbības, kas novērstu potenciālos riskus. Papildu citiem principiem šajā procedūrā ir izklāstīti arī ziņošanas principi un sniegts ieskats trauksmes celšanas kārtībā ko darbinieki var izmantot, lai novērstu pārkāpumus.

Luminor ir ieviesusi konkrētus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILLN) kontroles mehānismus un procedūras, kas ļauj darbiniekiem konstatēt un novērst potenciālos pārkāpumus. Darbinieki izprot šīs prasības un zina, kā tās pielietot praksē. 

Mēs regulāri pārskatām mūsu NILLN praksi, piesaistot gan attiecīgās jomas speciālistus, kā arī uzlabojot tehnoloģiskos procesus bankā. Tāpat tiek ievērotas dažādas juridiskās prasības, kas paredz to, ka Luminor darbojas pārskatāmi un sadarbojas ar attiecīgajām uzraudzības un regulatīvajām iestādēm.

Mēs - Luminor, apzināmies, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un iespējamo terorisma finansēšanas darbību identificēšana ietver nepārtrauktu, rūpīgu darbu, pastāvīgu profesionālu izaugsmi, izpratnes veicināšanu, spēju iet kopsolī ar jaunākajām tendencēm un jaunu risku apzināšanos finanšu noziegumu jomā. 

Ilgtspējīgi iepirkumi

Luminor apzinās savas piegādēs ķēdes ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību, tādēļ katram no posmiem jāatbilst noteiktiem ilgtspējīgiem kritērijiem. Mēs uzņemamies atbildību par savas darbības sekām, tādēļ mērķtiecīgi strādājam pie tā, lai mazinātu gan savu tiešo, gan netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, veicinot klimatam nekaitīgas darbības un mudinām arī mūsu sadarbības partnerus veikt ilgtspējīgākas izvēles. 

Arī no saviem sadarbības partneriem mēs sagaidām atbildīgas uzņēmējdarbības principus, to nosaka Ētikas kodekss, kas paredz ētisku uzņēmējdarbības praksi, godīgu nodarbinātības praksi, kā arī ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi un vides pārvaldību. Lai nodrošinātu šo principu ievērošanu, Luminor pie līgumiem slēdz arī papildu vienošanās ar saviem piegādātājiem. 

Pārskatāma darbība un iesaistīšana

Luminor apņemas nodrošināt pārskatāmību attiecībās ar saviem darbiniekiem, klientiem, investoriem, valsts iestādēm un citām iesaistītajām pusēm. Mūsu mērķis ikdienas sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm ir īstenot godīgu, viegli saprotamu un cieņpilnu komunikāciju. 

Mēs sagaidām abpusēji ieinteresētu komunikāciju, un tiecamies veidot regulāru dialogu ar visām iesaistītajām pusēm. Tāpat mēs vēlamies dot iespēju saviem klientiem un citām ieinteresētajām pusēm pēc iespējas vairāk iesaistīties gan mūsu plānošanas procesos, gan citās aktivitātēs. 
 
Izmantojot patērētāju pētījumu (NPS) mērījumus, mēs regulāri sekojam līdzi mūsu klientu apmierinātības līmenim un veicam aptaujas, lai saņemtu atgriezenisko saiti. Tas ļauj mums nodrošināt vēl labāku klientu servisu, izprast sabiedrības tendences, ieviešot jaunus produktus un pakalpojumus.

Luminor mērķis ir nodrošināt izcilu sadarbību un informēt par uzņēmuma aktualitātēm ar visas iesaistītās puses. 

Vienlīdzīgas iespējas un droša darba vide

Luminor ir apņēmības pilna nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un atbalstošu darba vidi, kā arī dažādības un vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu darbavietā. Mēs augstu vērtējam komandas dažādību un veicinām viedokļu dažādību un kritisko domāšanu. Luminor ir izstrādājusi Vienlīdzības, pretdiskriminācijas un dažādības politiku, kurā izklāstītos principus mēs ievērojam ikdienas darbā.

Mēs esam ieviesuši pasākumus dažādības aspektu izvērtēšanai un uzlabošanai vadītāju un darbinieku darbā pieņemšanas procesā, kā arī nodrošinām vienlīdzīga atalgojuma sistēmu. Ja darbiniekiem ir aizdomas par diskrimināciju darbavietā, viņam ir iespēja par to ziņot, lai novērstu radušos situāciju. 

Luminor veicina darbinieku kompetenču attīstību, profesionālo un personisko izaugsmi, nodrošinot, lai darbinieki būtu motivēti un tiktu dota iespēja attīstīt savas kompetences, zināšanas un prasmes.

Lai nodrošinātu veselīgu un drošu darba vidi, ir ieviestas nepieciešamās darba drošības procedūras un tiek veikta visu darbinieku apmācība. Mēs regulāri veicam darbinieku aptaujas, noskaidrojot to apmierinātību ar savu darbu un darba vidi. Aptaujās saņemtie rezultāti tiek ņemti vērā plānošanas procesā un ikdienas aktivitātēs. Mēs izprotam darba un privātās dzīves līdzsvara būtisko lomu, tādēļ īstenojam izglītojošas aktivitātes darbiniekiem, lai vērstu uzmanību un atgādinātu par darba un privātās dzīves laika sadalījumu. 

Atbildība pret vidi

Lai gan mūsu kā finanšu institūcijas radītā tiešā ietekme uz vidi ir salīdzinoši neliela, mēs apzināmies ilgtspējīgas uzņēmuma darbības nozīmīgumu Luminor ikdienā, un regulāri strādājam pie tā, lai  mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi. Mūsu mērķis ir samazināt mūsu darbības rezultātā radīto CO2 emisiju apjomu, kā arī efektīvi izmantot dabas resursus un enerģiju. Esam apņēmušies maksimāli samazināt atkritumu apjomu un izmantot pēc iespējas vairāk pārstrādātu materiālu, kā arī veicināt vairākkārt lietojamu materiālu izmantošanu.  Mūsu mērķis ikdienas darbā izmantot vairāk digitālo risinājumu, tādejādi mazinot papīra patēriņu. Tāpat aicinām ikdienā izmantot filtrēto krāna ūdeni, nevis pudelēs pildīto. Esam izstrādājuši Ceļošanas standartu, tas paredz to, ka, plānojot komandējumus, darbiniekiem jāizsver uz vidi radītā ietekme.

Ieguldījums sabiedrībā

Luminor vēlas radīt pozitīvas pārmaiņas savā darbības reģionā, izglītojot sabiedrību un veicinot tās izpratni par atbildīgu ekonomisko vidi.

Mūsu mērķis ir atbalstīt vietējas kopienas, īstenojot dažādas aktivitātes, kas veicina finanšu pratību, palielina izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar uzkrājumiem, investīcijām un atbildīgiem aizņēmumiem, kā arī sniegt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai. Mēs realizējam šo mērķi ar dažādām izglītojošām un izpratni veicinošām aktivitātēm, sniedzot savu ieguldījumu izglītībā, kā arī īstenojot vai atbalstot dažādas iniciatīvas.

Netiek ņemta vērā ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējības faktoriem

Pašlaik Luminor Banka neanalizē savu ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējības faktoriem, jo mēs nepiedāvājam tādus portfeļus, kas veicina vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) raksturlielumus un/vai, kuru mērķis ir ilgtspējīgas investīcijas. Tomēr mēs plānojam ieviest padziļinātas izpētes politiku attiecībā uz mūsu ieguldījumu lēmumu radīto nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.