Luminor Grupa veido un veicina godīgu un iekļaujošu darba vidi un unikālu kultūru, kurā ikviens darbinieks tiek novērtēts un saņem vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no mūsu individuālajām atšķirībām, piemēram, rases, vecuma, dzimuma, ādas krāsas, tautības, seksuālās orientācijas, fiziskajām spējām, ģimenes stāvokļa, reliģiskās pārliecības, pieredzes, domāšanas veida vai citām.

Ar to mēs tiecamies panākt daudzveidīgu un prasmīgu visu bankas vadības struktūrvienību un talantu sastāvu, lēmumu pieņemšanā ņemt vērā dažādus viedokļus un pilnveidot Luminor uzņēmējdarbību saskaņā ar vispārpieņemtajiem vienlīdzības, taisnīguma principiem un attiecīgajiem tiesību aktiem.

Luminor nepieļauj nekāda veida iebiedēšanu, nepamatotu vainas novelšanu, uzmākšanos, seksuālu uzmākšanos darbavietā un veic pasākumus, lai aizsargātu darbiniekus no jebkādas diskriminācijas un no jebkādiem norādījumiem diskriminēt, kā arī lai disciplinētu tos, kas pārkāpj šos principus.

Lai stiprinātu Luminor unikālo kultūru, banka nodrošina, ka ikviens talants jūtas brīvs un izmanto tiesības piedalīties formālās vai neformālās grupās, lai aizsargātu darbinieku, klientu un citu ieinteresēto personu tiesības. Luminor nodrošināja platformu un dialogu ar Ametiühing, arodbiedrību Igaunijā, Employees Works Council, kā arī citām neformālām plaša interešu loka pārstāvības grupām. Uz darbiniekiem, uz kuriem neattiecas darba koplīgumi, attiecas vietējie tiesību akti un individuālie darba līgumi. Latvijā un Lietuvā nav darba koplīgumu, lai gan Lietuvā saskaņā ar likumu ir darbinieku pārstāvji.

Luminor ir izdota Vienlīdzības, nediskriminācijas un daudzveidības politika, lai stiprinātu mērķi veidot iekļaujošu, daudzveidīgu un nediskriminējošu darbavietu.