Īpašie noteikumi maksājumu karšu pieņemšanai Luminor Phone POS

1. pielikums Karšu pieņemšanas noteikumiem

Papildus Noteikumiem šie Īpašie noteikumi karšu pieņemšanai Luminor Phone POS (turpmāk – “Īpašie noteikumi”) tiek piemēroti Pušu savstarpējām attiecībām par Luminor Phone POS pakalpojuma sniegšanu, kā noteikts šajā 1. pielikumā. Ja 1. pielikuma noteikumi ir pretrunā Noteikumiem, priekšroka tiek dota šiem 1. pielikuma noteikumiem, ciktāl tos piemēro Luminor Phone POS pakalpojumam. 

1. Šādiem terminiem ir turpmāk norādītā nozīme Īpašajos noteikumos:
1.1. Administrators – Lietotājs, kam Komersants ir atļāvis administrēt Lietotāja tiesības izmantot Komersanta portālu.
1.2. Autentifikācijas līdzekļi – elementi, kas Bankas noteiktajā kārtībā ļauj autentificēt personu un/vai pārbaudīt konkrēta maksāšanas līdzekļa lietošanas pamatotību, tostarp personalizēti autentifikācijas dati, piemēram, lietotāja (klienta) numurs, pieteikumvārds, kods, parole, tālruņa numurs, ierīces dati (piemēram, sērijas numurs, IMEI numurs), personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods), tostarp biometriskie dati (piemēram, pirkstu nospiedumi, sejas digitālais attēls, varavīksnenes attēls, balss ieraksts utt.), kā arī elektroniskais paraksts (elektroniskie dati var būt jebkurš no iepriekš minētajiem elementiem un/vai citi elektroniskie dati), kvalificēts elektroniskais paraksts utt.
1.3. Komersanta akreditācijas dati – informācija paroles iestatīšanai, lai piekļūtu Luminor Phone POS, kas tiek saņemta Pieteikumā norādītajā e‑pastā.
1.4. Komersanta ierīce – ierīce, kurai ir iespējota tuvā lauka sakaru (NFC) tehnoloģija un kura izmanto Android operētājsistēmas versiju, kas atbilst drošas karšu pieņemšanas prasībām un ļauj piekļūt Luminor Phone POS lietotnei Google Play veikalā. 
1.5. Komersanta portāls – digitālais kanāls, ko iespējojis Komersants, lai veiktu konkrētas darbības, kas saistītas ar Luminor Phone POS pakalpojumu.
1.6. Lietotājs – fiziska persona, kurai Komersants atļauj lietot Komersanta ierīci un/vai Komersanta portālu.
1.7. Luminor Phone POS pakalpojums – Bankas pakalpojums maksājumu karšu pieņemšanai, izmantojot Luminor Phone POS lietotni, kas instalēta Komersanta ierīcē. 
1.8. Luminor Phone POS – Google Play pieejamā lietotne. 
1.9. Noteikumi – Karšu pieņemšanas noteikumi, kuru pielikums ir šie Īpašie noteikumi
1.10. Parole – parole, ko Komersants iestatījis Luminor Phone POS lietotnē, kas ļauj piekļūt Luminor Phone POS lietotnei.

2. Lai izmantotu Luminor Phone POS pakalpojumu, komersants saņem e‑pasta ziņojumu, kas satur unikālo saiti, lai piekļūtu paroles iestatīšanas modulim, iestata personīgo paroli; lejupielādē lietotni (ja vēl tas nav izdarīts pirms šīs darbības); atver lejupielādēto Luminor Phone POS lietotni, ievada savus Komersanta akreditācijas datus un pieņem visas nepieciešamās atļaujas, kas jāiespējo darbam ar lietotni.

3. Komersanta ierīcei jābūt ar stabilu interneta pieslēgumu un NFC tehnoloģiju, kas pieejama un aktivizēta, lai izmantotu Luminor Phone POS pakalpojumu.

4. Komersants norāda e‑pastu katrai ierīcei, ko Komersants plāno izmantot kā Komersanta ierīci, lietotnē Luminor Phone POS pakalpojuma izmantošanai un/vai Līgumā. Komersants var mainīt šo informāciju (pievienot/dzēst ierīci), nosūtot Bankai rakstisku paziņojumu, kas pēc formas un satura ir Bankai pieņemams. Banka izvērtē ierosinātās izmaiņas 3 (trīs) Darba dienu laikā. Ja Bankai izmaiņas ir pieņemamas, Komersanta rakstisks paziņojums tiek uzskatīts par Līguma sastāvdaļu un Banka veic nepieciešamās darbības ierosināto izmaiņu ieviešanai. Banka ir tiesīga atteikties pieņemt ierosinātās izmaiņas, informējot par to Komersantu.

5. Komersants sedz izmaksas, kas saistītas ar Luminor Phone POS pakalpojuma ieviešanu un izmantošanu, kā arī nodrošina savietojamu ierīci un interneta pieslēgumu.

6. Pirmā parole tiek iestatīta, izmantojot Luminor sniegto saiti. Komersantam jāiestata Parole Luminor Phone POS katrā Komersanta ierīcē. Komersants ir atbildīgs par Paroles maiņu pēc Bankas pieprasījuma un gadījumos, kad Komersantam ir aizdomas par Luminor Phone POS pakalpojuma nesankcionētu vai krāpniecisku izmantošanu.

7. Komersantam ir jāglabā Komersanta akreditācijas dati noslēpumā un tie nevienam nav jāatklāj. Komersantam ir arī jānodrošina, ka katrā Komersanta ierīcē ir iestatīta ekrāna bloķēšana un neviena nesankcionēta persona nevar piekļūt nevienai Komersanta ierīcei. Ja Komersants neievēro kādu no šiem pienākumiem, Banka nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem un/vai bojājumiem, kas radušies Komersantam un/vai jebkurai trešai personai, un Komersants apņemas atlīdzināt visus Bankai un/vai jebkurai citai trešai personai radušos zaudējumus.

8. Komersantam nekavējoties jāinformē Banka, ja Komersantam ir pamats aizdomām par nesankcionētu piekļuvi Komersanta akreditācijas datiem vai Komersanta ierīcei. Kamēr Banka nav saņēmusi un apliecinājusi šādu paziņojumu, tā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem un/vai bojājumiem, kas radušies Komersantam un/vai trešai personai sakarā ar nesankcionētu piekļuvi Komersanta akreditācijas datiem vai Komersanta ierīcei, un Komersantam jāatlīdzina visus Bankai un/vai jebkurai citai trešai personai radušos zaudējumus.

9. Komersantam ir jāievēro Bankas un/vai Luminor Phone POS izstrādātāja sniegtā lietotāja rokasgrāmata un norādījumi par Luminor Phone POS lietotnes izmantošanu.

10. Izmantojot Luminor Phone POS pakalpojumu, ir pieejami tikai Darījumi tikai EUR valūtā, kas veikti ar Visa vai Mastercard maksājumu kartēm.

11. Komersantam pēc pieprasījuma jāiesniedz Kartes lietotājam darījuma kvīts, izmantojot Luminor Phone POS pieejamos līdzekļus pa e‑pastu vai skenējot QR kodu.

KOMERSANTA PORTĀLS

12. Banka var ļaut Komersantam piekļuvi Komersanta portālam atbilstoši Bankas ieskatiem.

13. Komersanta portāla funkcionalitāte (tostarp Pakalpojumu veids un tvērums, kas Lietotājam ir pieejami Komersanta portālā) un pieejamība (tostarp Pakalpojumu sniegšanas laiks un ierobežojumi Komersanta portālā) tiek noteikta Komersanta portāla vidē, attiecīgā Pakalpojuma pakalpojumu noteikumos un/vai Bankas tīmekļa vietnē. Lietotājam jāievēro Bankas norādījumi, izmantojot Komersanta portālu un pieejamos Pakalpojumus.

14. Komersants norāda Administratoru Līgumā un/vai Pieteikumā, un/vai citos Bankas noteiktos veidos. Dokuments, kur Komersants norāda Administratoru, tiek uzskatīts par pilnvarojumu. Komersants var atcelt un/vai mainīt Administratoru šeit aprakstītajā veidā.

15. Administrators Komersanta vārdā var pievienot un dzēst Lietotājus, apturēt un atjaunot apturētās lietošanas tiesības, kas piešķirtas Lietotājam, kā arī iestatīt un mainīt Komersanta portāla lietošanas režīmu, kas piešķirts Lietotājam Komersanta portālā (ja tehniski iespējams) vai citos Bankas noteiktos veidos. Banka ir tiesīga pieprasīt, lai jebkāds no iepriekš minētajiem pieprasījumiem tiek iesniegts rakstiski un/vai parakstīts Bankas pārstāvja klātbūtnē.
 

16. Lietotāja tiesību tvērums piekļūt Pakalpojumiem, izmantojot Komersanta portālu, tiek noteikts ar Komersanta portāla lietošanas režīmu, kas norādīts Komersanta portāla vidē vai jebkur citur, kā to nosaka Banka.
 

17. Banka aktivizēs, apturēs, atjaunos un izbeigs Lietotāja spēju izmantot Komersanta portālu saprātīgā laikā pēc tam, ir izpildīti Īpašajos noteikumos paredzētie nosacījumi. Lietotāja tiesības saņemt Pakalpojumus, izmantojot Komersanta portālu, kā arī to izmaiņas stājas spēkā, kad tās ir reģistrētas attiecīgajā Bankas informācijas sistēmā.
 

18. Banka autentificē Lietotāju, kurš vēlas izmantot Komersanta portālu, pēc tās ieskatiem ar vienu vai vairākiem Autentifikācijas līdzekļiem.
 

19. Lai izmantotu Autentifikācijas līdzekli, Lietotājam varētu būt nepieciešams instalēt konkrētu programmatūru un/vai izmantot konkrētu aprīkojumu. Banka var noteikt prasības šādai programmatūrai un aprīkojumam, kā arī mainīt šādas prasības jebkurā laikā, tostarp definēt, ka Autentifikācijas līdzekļa lietošanai ir nepieciešama konkrēta programmatūra un/vai aprīkojums. Lietotājam jānodrošina šo prasību izpilde par saviem līdzekļiem.
 

20. Banka var definēt, ka konkrētie Autentifikācijas līdzekļi, programmatūra un/vai aprīkojums jāizmanto, lai saņemtu konkrētus Pakalpojumus un/vai atļautu konkrētus Darījumus (tostarp atmaksas). Banka arī var noteikt, ka, izmantojot konkrētus Autentifikācijas līdzekļus, konkrēti Pakalpojumi ir pieejami un/vai pieejamo Pakalpojumu funkcionalitāte ir ierobežota un/vai atšķiras.
 

21. Ja Autentifikācijas līdzekli, aprīkojumu un/vai programmatūru, kas rada, reģistrē, apstiprina un/vai veic citas darbības saistībā ar Autentifikācijas līdzekli, izsniedz Banka, Lietotājs var to saņemt pēc tam, kad ir izpildīti attiecīgajos Pakalpojumu noteikumos paredzētie nosacījumi. Komersantam jāmaksā Bankai Cenrādī norādītā maksa par šāda līdzekļa, aprīkojuma un/vai programmatūras nodrošināšanu, ja vien Puses nevienojas citādi.

22. Ja Autentifikācijas līdzekli, aprīkojumu un/vai programmatūru, kas rada, reģistrē, apstiprina un/vai veic citas darbības saistībā ar Autentifikācijas līdzekli, izsniedz trešā persona, Banka nav atbildīga par to darbību un drošību, kā arī par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, Komersantam un/vai trešai personai saistībā ar šāda Autentifikācijas līdzekļa, aprīkojuma un/vai programmatūras lietošanu.

23. Ja Lietotājs ir norādījis Autentifikācijas līdzeklī izmantotos datus, Lietotājs var tos mainīt, iesniedzot Bankai paziņojumu Bankas noteiktajā kārtībā.

24. Ja saskaņā ar Autentifikācijas līdzekļa lietošanas nosacījumiem ir paredzēts, ka kaut kas var tikt nosūtīts uz Lietotāja aprīkojumu (piemēram, SMS koda nosūtīšana uz mobilo tālruni), tad Lietotājs ir atbildīgs par Bankai sniegtā identifikatora pareizību, kas tiek izmantots šādas informācijas nosūtīšanai (piemēram, tālruņa numurs). Ja Lietotājs maina aprīkojumu un/vai tā identifikatoru, Lietotājam par to nekavējoties jāpaziņo Bankai. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai Banka turpina attiecīgā Autentifikācijas līdzekļa nosūtīšanu, izmantojot Bankai pieejamo identifikatoru. Šādā gadījumā Banka nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Komersantam, Lietotājam un/vai trešām personām.

25. Banka var pieprasīt un šajā gadījumā Lietotājam ir jāaizstāj Autentifikācijas līdzeklis pret citu Bankas norādītu Autentifikācijas līdzekli un/vai jāmaina Autentifikācijas līdzeklī izmantotie dati.

26. Lietotājam, kurš izmanto Autentifikācijas līdzekli, ir jāievēro attiecīgā Autentifikācijas līdzekļa lietošanas nosacījumi, kā arī tā izsniedzēja norādījumi, tostarp jānodrošina saderīgs aprīkojums un/vai programmatūra veiksmīgai Autentifikācijas līdzekļa lietošanai, kā arī jāievēro šāda aprīkojuma un/vai programmatūras ražotāja un/vai izsniedzēja noteikumi un/vai norādījumi.

27. Banka var atteikties sniegt Pakalpojumu, izmantojot Komersanta portālu, ja Lietotājs neizpilda šo Īpašo noteikumu nosacījumus.

28. Ja Autentifikācijas līdzeklis ir veiksmīgi izmantots, lai apstiprinātu kādu darbību (piemēram, piekļūtu Komersanta portālam, atļautu atmaksu, pievienotu/noņemtu Lietotāju, bloķētu/atbloķētu Komersanta ierīci utt.), tiek uzskatīts, ka Lietotājs, kuram atbilst (pieder, ir reģistrēts, ir izsniegts, ir rīcībā utt.) attiecīgais Autentifikācijas līdzeklis, ir apstiprinājis šādu darbību klātienē (ieskaitot, ka elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar Autentifikācijas līdzekli, uzskatāms par parakstītu ar roku). Šāds dokuments ir saistošs Komersantam, Lietotājam un Bankai.

29. Visa informācija, ko Banka sniedz, izmantojot Komersanta portālu, ir saistoša Lietotājam un Komersantam un ir līdzvērtīga Bankas parakstītam dokumentam.

30. Ja Lietotājs izmanto Autentifikācijas līdzekļus, lai piekļūtu vai saņemtu trešo personu pakalpojumus, Banka nav atbildīga par šiem pakalpojumiem, kā arī neatlīdzina zaudējumus, kas Lietotājam, Komersantam un/vai trešai personai radušies saistībā ar šādu pakalpojumu izmantošanu vai šādu trešo personu darbību vai bezdarbību.

31. Banka var ierakstīt un reģistrēt darbības, kas veiktas, izmantojot Komersanta portālu, un uzglabāt šo informāciju Bankas un/vai trešo personu datubāzēs. Šie ieraksti ir pierādījums un apliecinājums Komersanta gribai un var kalpot kā pierādījums strīdu izšķiršanai starp Pusēm, tostarp tiesā. Banka var, bet tai nav pienākums, glabāt ierakstus līdz 10 (desmit) gadiem pēc Pušu darījuma attiecību izbeigšanās.